Afsked og forflyttelse

Kommunen har ikke ønsket at indgå en aftale med kredsen på dette område. Kredsen opfordrer til, at der i MED-udvalgene bliver lavet retningsliner, der følger kredsens politik på området.

Kolding Lærerkreds vil arbejde for, at forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere i Kolding Kommune sker efter nedenstående overordnede retningslinier:

Forudsætninger

 • Forflyttelser er en fælles opgave og et fælles ansvar for alle skoler i Kolding Kommune
 • Forflyttelser er et overordnet forvaltningsansvar.
 • Forflyttelser foretages under størst mulig hensyntagen
  • til skolernes behov(afgivende som modtagende) 
  • til medarbejdernes tryghed og indflydelse på egen arbejdssituation.

Overordnet målsætning

 • Der er stor åbenhed om forflyttelsesproceduren.
 • Der er klare og overskuelige retningslinier og regler for alle.
 • Der sikres bedst mulig anvendelse af medarbejdernes resurser.
 • Såvel skolernes som medarbejdernes behov og ønsker tilgodeses.
 • Proceduren animerer i størst mulig omfang til frivillig forflyttelse.
 • Forflyttelsesproceduren skal foregå inden for en af forvaltningen udmeldt tidsperiode.
 • Skolechefen orienterer kredsformanden om forflyttelserne, før de effektueres.
 • Lærere og børnehaveklasseledere, der er forflyttet inden for en 3-årig periode, forflyttes ikke uansøgt

Forflyttelserne sker efter nedenstående retningslinier 

 • Såfremt der er overtallige lærere / børnehaveklasseledere ved en skole, afvikles tidsbegrænsede stillinger først.
 • Skolens faglige/pædagogiske behov skal kunne dækkes af de lærere / børnehaveklasseledere, der ikke forflyttes.
 • Der skal ved udvælgelsen tages hensyn til skolens personalemæssige situation, herunder kønsfordeling og aldersspredning

Forflyttelsesproceduren er opdelt i 2 faser:

Inden fase 1 i forflyttelsesproceduren sker følgende:

 • Skoleafdelingen udmelder ressourcemodel til skolerne.
 • Skolelederne afdækker behov for forflyttelser eller behov for nye lærere og børnehaveklasseledere og indmelder centralt til skoleafdelingen. TR orienteres på skolen.
 • Skoleafdelingen udsender liste til skolerne over ledige stillinger samt behov for fagdækning.

Fase 1, som varer fra den dag, hvor der er klarhed over overskydende og manglende medarbejdere ved skolerne.

Frivillig forflyttelse

 • Samtlige lærere og børnehaveklasseledere på skoler med overtallige lærere / børnehaveklasseledere skal have mulighed for at søge fremtidigt tjenestested på en skole med ledige lærer- børnehaveklasselederstillinger.
 • Skolelederen orienterer TR herom.
 • Skolelederne indsender liste til skoleafdelingen med fagønsker fra lærere / børnehaveklasseledere, der ønsker frivillig forflyttelse.
 • Skolechefen koordinerer og meddeler de frivillige forflyttelser ud til berørte skoleledere.
 • Skolechefen orienterer kredsformanden om de frivillige forflyttelser, før de effektueres.

Fase 2, som begynder, den dag fase 1 er overstået, og varer maksimalt 3 uger.

Uansøgt forflyttelse

 • Skolelederne udarbejder ny status over ledige stillinger og overtallige medarbejdere.
 • Skolelederen orienterer TR herom.
 • Skolelederne indsender liste til skoleafdelingen med undertal / overtal af medarbejdere.
 • Skolechefen koordinerer og meddeler de uansøgte forflyttelser til de berørte skoleledere.
 • Skolechefen orienterer kredsformanden om de uansøgte forflyttelser, før de effektueres. 

Planlægning og kendskab til ny skole

 • Det sikres, at forflyttede lærere får mulighed for
  • at deltage i arbejdsfordelingen på det kommende tjenestested, at deltage i planlægningen af det kommende skoleår, herunder
  • at lære den nye arbejdsplads at kende.
 • En forflyttelse betragtes som en almindelig ansættelse i forhold til modtagende skole. Det betyder, at hvis der på egen skole opstår en ledig stilling, kan den forflyttede søge den pågældende stilling på lige fod med andre ansøgere.

Skolerne kan ikke indlede nogen ansættelsesprocedure, før fase 1 og fase 2 er overstået. Skolechefen meddeler tidspunkt til skolerne. Det tilstræbes, at forflyttelsesfaserne er afsluttet inden uge 7.